Informācijas sistēmas un Portāla lietošanas noteikumi

Privātuma politika

Portāla lietošanas noteikumi fiziskajām personām, kas Sistēmā pievieno savus datus

Sīkdatņu izmantošana DATAMED portālā


DATAMED Informācijas sistēmas un Portāla lietošanas noteikumi

1. Termini
1.1. Noteikumi - DATAMED Informācijas sistēmas DMIS lietošanas noteikumi.
1.2. DATAMED – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED, juridiskā adrese - Sūnu iela 6, Jūrmala, LV-2008, reģistrācijas nr. LV 40003863787, Tālrunis 2022 8868, e-pasts: info@datamed.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED Diagnostika”, juridiskā adrese - Katrīnas dambis 24A-15, Rīga, LV1045, reģistrācijas nr. 40103551156, kas nodrošina Sistēmu medicīnas iestādēm, personām un pacientiem.
1.3. Sistēma - Medicīniskās diagnostikas Informācijas sistēma DMIS un Portāls.
1.4. DMIS – Informācijas sistēma, kurā medicīnas iestādes saglabā vai iesūta medicīniskās diagnostikas izmeklējumu rezultātus, to skaitā, attēlus, dokumentus, un citu informāciju. Sistēma pieejama Interneta tīklā tajā reģistrētiem lietotājiem vai lietotājiem, kas tajā tiek reģistrēti, pamatojoties uz LR atzītu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju.
1.5. Portāls – Sistēmas saskarne Pacientiem, kas nodrošina Pacientu piekļuvi un darbības ar to personīgo izmeklējumu rezultātiem, balstoties uz Lietotāja institūciju Sistēmas lietotāju izsniegtiem Pacienta rekvizītiem, LR atzītu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju (tai skaitā, komercbanku) izsniegtiem Pacienta rekvizītiem, kā arī Pacienta patstāvīgi augšupielādētiem izmeklējumu rezultātiem.
1.6. Portāla operators - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED Diagnostika”, kas izstrādājusi un uztur Portāla lietotāju tiesību un autentifikācijas pārvaldes un norēķinu mehānismus. Adrese - Katrīnas dambis 24A-15, Rīga, LV1045, reģistrācijas nr. 40103551156, e-pasts: dmd@datamed.lv.
1.7. Lietotājs – Sistēmas lietotājs - persona, kura, balstoties uz DATAMED vienošanos ar Lietotāja institūciju par Sistēmas izmantošanu, izmantojot noteiktā kārtībā no Lietotāja institūcijas saņemto lietotāja vārdu un paroli, vai arī, izmantojot Sistēmas vai Lietotāja institūcijas piešķirtās vai publiskās pieejas iespējas, piekļūst Sistēmas funkcijām un datiem, vai Pacients.
1.8. Lietotāja institūcija - medicīnas iestāde vai cita organizācija, kas veic vai saņem medicīniskos izmeklējumus, un ar ko DATAMED ir noslēgusi līgumu par sadarbību un medicīnisko izmeklējumu saglabāšanas, arhīva un Sistēmas nodrošināšanu.
1.9. Pacients – fiziska persona, kas ir veikusi medicīnisku izmeklējumu medicīnas iestādē un par kuru šis izmeklējums un cita ar to saistītā medicīniskā informācija ir saglabāta Sistēmā.
1.10. Rekvizīti – Lietotāja vārds, parole un dažos gadījumos – arī izmeklējuma piekļuves Interneta adrese, URL.
1.11. Izmeklējums – Medicīniska izmeklējuma rezultātā iegūta informācija digitālā formā, kas iegūta, izmantojot medicīnas aparatūru vai medicīnas tehnoloģijas medicīniskas manipulācijas rezultātā, kā arī tam pievienotā informācija, piemēram, apraksts.
1.12. Pakalpojums – Pacientam pieejamās Sistēmas vai Portāla funkcijas, piemēram, Izmeklējuma piekļuves tiesību vai augšupielādes tiesību saņemšana un izmantošana.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Sistēma nav klasificējama kā medicīniskās diagnostikas kvalitātes informācijas sistēma. Līdz ar to informācija, kas atspoguļota Sistēmā, var tikt uztverta tikai kā informatīva rakstura un par tās izmantošanu ir atbildīgs Lietotājs vai Pacients. Tomēr sistēma satur diagnostiskas kvalitātes izmeklējumus, kas var tikt lejupielādēti vai pārsūtīti diagnostiskā kvalitātē, piemēram, profesionālās radiologu darba stacijās.
2.2. Sistēmā ir pieejami tikai tie Izmeklējumi, ko Lietotāja Institūcijas tajā ir iesūtījušas un saglabājušas, ievērojot specifiskus izmeklējumu apstrādes standartus, piemēram, vizuālajā diagnostikā – DICOM standartu. Papildus tam Lietotājs var izmantot Sistēmas pakalpojumus, lai augšupielādētu Sistēmā sevis izvēlētus Izmeklējumus.
2.3. Jebkuras darbības ar Sistēmu Lietotājiem jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai – ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Pacientu tiesību likumu, ar Noteikumiem un Lietošanas pamācību.
2.4. Ja Lietotājs, izmantojot pareizu Lietotāja vārdu, Paroli vai citus autentifikācijas rekvizītus, Sistēmā veic Pakalpojumu funkciju izpildes rīkojumus DATAMED vai Portāla operatoram, tad šie rīkojumi uzskatāmi par spēkā esošiem, Lietotājam juridiski saistošiem un līdzvērtīgiem Lietotāja fiziski parakstītiem dokumentiem, un kalpo par pamatojumu atbilstošu Sistēmas funkciju izpildīšanai.
2.5. Par personas datiem, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu,, tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
2.6. Sistēmā nav iespējams pierakstīties, kamēr Lietotājs elektroniski nav akceptējis Noteikumus. Līdz ar to, ja Lietotājs ir apstiprinājis Noteikumus, uzklikšķinot attiecīgo pogu Sistēmā, un ir sācis veikt darbības Sistēmā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt Noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.
2.7. Sistēmā tiek reģistrētas visas darbības, ko tajā veic Lietotāji.
2.8. Šo Noteikumu neievērošana, un/vai Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiks uzskatīta par Sistēmas apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir pretrunā ar Fizisko personas datu apstrādes likumu un var tikt uzskatīta par kriminālpārkāpumu.
2.9. DATAMED neatbild par Lietotājam vai Lietotāja institūcijai radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā veiktām darbībām Sistēmā. Šādā gadījumā DATAMED pienākums ir griezties tiesību aizsardzības institūcijās un kopīgi ar Lietotāju sekmēt prettiesiskās rīcības rezultātā radīto seku un zaudējumu novēršanu, iesniedzot atbilstošas prasības pret attiecīgajām trešajām personām.
2.10. Piekrītot Noteikumiem, Sistēmas lietotājs piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei, lai tos varētu izmantot Sistēmas funkciju nodrošināšanai.
2.11. DATAMED ir tiesības mainīt vai papildināt Noteikumus, tos ievietojot Sistēmas saskarnēs un par to brīdinot Lietotāju, kad tas autorizējas Sistēmā.

3. Lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība
3.1. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā DATAMED patur tiesības nekavējoties ierobežot Lietotāja tiesības Sistēmā vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Lietotāja institūcijai.
3.2. Lietotājs apzinās, ka visām tā veicamajām darbībām Sistēmā ir jābūt likumiskam pamatojumam un Lietotājam var tikt pieprasīts norādīt pamatojumu atsevišķu tā darbību Sistēmā veikšanai vai par agrāk veiktajām darbībām Sistēmā.
3.3. Lietotājam jāziņo Lietotāja institūcijai, DATAMED ,vai Portāla operatoram par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi Sistēmai vai tās datiem, par kļūdaini saņemtiem datiem vai piekļuves tiesībām, par neprecīziem Izmeklējumu datiem.
3.4. Lietotājs drīkst izmantot tikai tam piešķirtos Lietotāja rekvizītus piekļuvei Sistēmai, bet to pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā par to nekavējoties informē administratoru, kā arī Lietotājs nedrīkst nodot savus rekvizītus citām personām.
3.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu Sistēmas piekļuves rekvizītu drošu uzglabāšanu.
3.6. Lietotājs nedrīkst atstāt bez uzraudzības savu datoru vai darba staciju ar atļautu (aktivizētu) pieeju Sistēmai. Beidzot darbu, Lietotāja pienākums ir izrakstīties (log out) no Sistēmas, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Sistēmai, izmantojot Lietotāja aktīvo sesiju.
3.7. Ja rodas problēmas pieslēgties Sistēmai, Lietotājam tas nekavējoties jāziņo Lietotāja institūcijas IT administratoram vai DATAMED administratoram (service@datamed.lv).
3.8. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas bojāšanu, vai tās drošības sistēmu apiešanu, vai nelegālu Sistēmas vai tās datu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar Sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, “robotus”), neatkarīgi no šo darbību mērķa.
3.9. Lietotājs nedrīkst Sistēmā pieejamo informāciju pārveidot, publicēt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā, reproducējot kopumā vai pa daļām. Jebkuras ar datiem veiktas apstrādes darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu drīkst veikt tikai noteiktajā kārtībā.

4. Lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldība
4.1. Par Sistēmas lietotāju var kļūt:
• Institūciju, kas ar DATAMED ir noslēgušas sadarbības līgumus (Lietotāja institūcija), darbinieki vai pilnvarotas personas, kas institūcijas vārdā ir tiesīgas piekļūt Sistēmai un izmantot tajā esošus datus;
• Citas personas, kam Lietotāji, DATAMED vai Portāla operators ir piešķīruši Lietotāja tiesības Pacienta datu aplūkošanai, piemēram, Pacienti, to ģimenes ārsti, Lietotāju institūciju sadarbības institūcijas.
4.2. DATAMED, balstoties uz vienošanos ar Lietotāja institūciju, izveido un piešķir Lietotāja rekvizītus institūcijas norādītiem Lietotājiem.
4.3. Lai iegūtu Lietotāja tiesības:
• Lietotāja institūcijas darbiniekam vai saistītai personai ir jāvēršas ar attiecīgu un pamatotu lūgumu pie Institūcijas vadītāja;
• Pacientam, lai izmantotu Pakalpojumus, ir jāvēršas pie medicīnas institūcijas, kurā izmeklējums ir veikts, speciālista, ar lūgumu piešķirt Lietotāja rekvizītus piekļuvei Izmeklējumiem Portālā vai pie Portāla operatora, vai arī jāautentificējas Sistēmā, izmantojot Sistēmā pieejamos autentifikācijas servisus.
4.4. Lietotājam, kas ir Pacients, Sistēmā ir iespēja piekļūt savu aizbildnībā esošo personu izmeklējumu datiem. DATAMED ir noslēgusi līgumu ar Valsts e-Veselības sistēmas uzturētāju Nacionālo veselības dienestu, tādējādi Sistēmas mijiedarbība ar Valsts e-Veselības sistēmu nodrošina Lietotājiem piekļuvi to personu datiem, kuras valsts informāciju sistēmās ir reģistrētas kā Lietotāja aizbildnībā esošās personas (piem., Valsts e-Veselības sistēmā un PMLP Iedzīvotāju reģistrā).
4.5. Lietotājs, kas ir Lietotāja institūcijas darbinieks vai pilnvarotā persona, ārstnieciskiem mērķiem un tikai saskaņā ar LR normatīviem ir tiesīgs Sistēmā ģenerēt un piešķirt Pacienta medicīnisko izmeklējumu datu piekļuves tiesības un/vai rekvizītus Sistēmā savas institūcijas sadarbības institūcijai un/vai tās pilnvarotam pārstāvim vai Pacientam piekļuvei Portālā.
4.6. Pacientu piekļuvei personīgajiem Izmeklējumiem tiek izdalītas sekojošas iespējas jeb piekļuves tiesību Portālā kategorijas:
• Izmeklējums – Piekļuve vienam konkrētam Izmeklējumam, pastāvīga, bez beigu termiņa. Pacientam to piešķir Lietotāja institūcija, vai Pacients arī pats var to uzģenerēt Portālā, un izsniegt savām uzticības personām;
• Vizīte – piekļuve attiecīgajā dienā, kad pacients ir saņēmis piekļuvi, veiktiem un Sistēmā pieejamiem Izmeklējumiem; pastāvīga, bez beigu termiņa. Piešķir Lietotāja institūcija;
• Pēdējais mēnesis - piekļuve pēdējo 30 dienu laikā veiktiem un Sistēmā pieejamiem medicīniskajiem izmeklējumiem. Piešķir Lietotāja institūcija vai pieejams ar autentifikāciju pakalpojumu rekvizītiem (piemēram, internetbanku, e-ID, Smart-ID);
• Arhīvs – Piekļuve visam Pacienta izmeklējumu arhīvam, visiem datiem, kas atrodas Sistēmā, un kas satur Pacienta personas kodu. Termiņa ierobežojumi. Maksas pakalpojums. Pacientam to piešķir Portāla operators, balstoties uz autentifikāciju pakalpojumu (piemēram, internetbanku) izsniegtiem rekvizītiem vai Lietotāja institūcija Portāla operatora vārdā. Maksas pakalpojums attiecas uz vienu izvēlēto, autentificēto personu, vai vienu izvēlēto aizbilstamo personu, vai vienu izvēlēto izmeklējumu, ja nav norādīts savādāk. Maksa par viena izmeklējuma beztermiņa portāla abonementu ir EUR 9.49, par portāla abonementu visiem vienas personas (viens personas kods) izmeklējumiem: EUR 9.49 - vienam mēnesim (30 dienām), EUR 13.99 - vienam gadam.

4.7. Lietotāja institūcija veic Pacienta identifikāciju un tā personas datu pārbaudi, piešķirot piekļuves tiesības un ir atbildīga par kļūdainu personas datu fiksēšanu vai pārbaudi.
4.8. Lietotāja pienākums ir nomainīt sākotnējās paroles pret drošām, sev vien zināmām parolēm, un vismaz reizi gadā tās nomainīt.
5. Pakalpojuma saņemšanas, samaksas un atteikšanās noteikumi
5.1. Par Sistēmas izmantošanu ar Lietotāja institūcijām DATAMED slēdz atsevišķas vienošanās, un tajā nosaka gan izmantošanas, gan samaksas noteikumus.
5.2. Lietotāja institūcija vai DATAMED Pacientam var piemērot samaksu par Portāla izmantošanu Lietotāja institūciju vārdā, ja DATAMED nodrošina Lietotāja piekļuvi Sistēmā esošajiem datiem, vai arī savā vārdā - ja DATAMED sniedz Lietotājam datu augšupielādes pakalpojumu. Precīza informācija par izmaksām pieejama www.datamed.lv Portālā. Gadījumos, kad Lietotāja institūcija DATAMED norīko pieņemt samaksu par Lietotāja institūcijas medicīniskajiem pakalpojumiem Pacientam, tā uzņemas noformēt un Pacientam nodot pakalpojuma apmaksas norēķinu dokumentāciju, tsk. bet ne tikai:  čeku, fiskālo rēķinu, kvīti, vai citu dokuementu. DATAMED šāda gadījumā nodrošina tikai tehnisko personas autentifikāicjas un norēķinu funkciju.
5.3. Pacients, elektroniski apstiprinot šos noteikumus, tiem piekrīt un apņemas to ievērot.
5.4. Ar informāciju par savu personas datu apstrādi Pacients var iepazīties Privātuma politikā www.datamed.lv Portālā.
5.5. Pirms samaksas par maksas Pakalpojumu izmantošanu veikšanas, Pacients Lietotāja institūcijā vai Portālā iepazīstas ar Pakalpojumu iespējām, un, veicot tā apmaksu, ir piekritis Noteikumiem un Pakalpojuma kvalitātei.
5.6. Pacients ir tiesīgs nekvalitatīvi sniegta Pakalpojuma gadījumā pieprasīt atmaksāt veikto samaksu, iesniedzot rakstisku pretenziju Portāla operatoram. Portāla operators to izskata un pamatotas pretenzijas gadījumā atmaksā Pacientam veikto samaksu viena mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža.
6. Sistēmas izmantošanas tehnoloģiskie noteikumi
6.1. Sistēma darbojas datorā ar Interneta pārlūku un Interneta pieslēgumu.
6.2. Sistēma ir pieejama Interneta tīklā, izmantojot standarta pārlūkprogrammas. Vēlams izmantot pēdējo 5 gadu laikā izlaistas pārlūkprogrammu versijas.
6.3. Sistēmas komponenšu darbībai var būt nepieciešama jaunākā bezmaksas Adobe Flashplayer programmatūra, kas lejupielādējama Internet adresē http://www.adobe.com/products/flashplayer/
6.4. Izmeklējumu datu un attēlu lejupielādes ātrums ir atkarīgs no Lietotāja izmantotā Interneta pieslēguma ātruma. Ja Izmeklējumi Pārlūkā (izņemot vizuālās diagnostikas izmeklējumu oriģināldatu lejupielādi, kas var būt būtiski ilgāka) neatveras dažu sekunžu laikā, jāuzgaida līdz 1 minūtei. Ja attēli joprojām nav atvērušies, jāsazinās ar Lietotāja institūcijas IT administratoru vai DATAMED administratoru.

DATAMED Privātuma politika


DATAMED loma personas datu apstrādē

Apstrādātājs

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”DATAMED”, reģistrācijas numurs 40003863787, juridiskā adrese: Sūnu iela 6, Jūrmala, LV-2008 (DATAMED) ir datu apstrādātāja loma attiecībā uz Sistēmā esošajiem Lietotāja kā pacienta datiem, ko Sistēmā ievada ārstniecības iestādes darbinieki. Šos datus DATAMED apstrādā ārstniecības iestādes kā datu pārziņa uzdevumā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā gadījumā DATAMED kā datu apstrādātājs nevar sniegt Lietotājiem izsmeļošas atbildes uz jautājumiem par personas datu apstrādi Sistēmā. Lietotājam ir jāvēršas pie ārstniecības iestādes, kurā veikts izmeklējums, lai uzdotu jautājumu par savu datu apstrādi vai īstenotu datu subjekta tiesības.

Pārzinis

Attiecībā uz saviem personas datiem, kurus Lietotājs ka privātpersona pats augšupielādē Sistēmā, izmantojot Portāla pakalpojumu, DATAMED ir datu pārziņa loma. Šajā gadījumā Lietotājam ir jāvēršas pie DATAMED uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pastu vai juridisko adresi, lai uzdotu jautājumus par personas datu apstrādi vai īstenotu savas datu subjekta tiesības.

Lai nodrošinātu pienācīgu Portāla darbību, DATAMED ir noslēdzis līgumu ar Datamed Diagnostika SIA, reģistrācijas numurs 40103551156, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 24A-15, Rīga.

Datu apstrādes pamats

DATAMED apstrādā ārstniecības iestāžu pacientu datus uz līguma pamata, kas noslēgts starp ārstniecības iestādi un DATAMED.

DATAMED nodrošina Lietotāja kā privātpersonas datu augšupielādes pakalpojumu uz līguma pamata, kas noslēgts starp Lietotāju un DATAMED. Papildus tam Lietotājs sniedz DATAMED savu piekrišanu īpašu kategoriju datu (medicīnas izmeklējumu datu) apstrādei Sistēmā.

Datu apstrādes mērķis

DATAMED apstrādā Lietotāju datus, lai izpildītu līgumus ar ārstniecības iestādēm, nodrošinātu ārstniecības iestāžu un personu iespēju ievadīt, uzglabāt pacientu datus un attālināti piekļūt tiem, kā arī nodrošinātu pacientu iespēju piekļūt saviem datiem. DATAMED ārstniecības iestāžu uzdevumā nodrošina pacientiem bezmaksas un maksas iespējas attālināti piekļūt portālā pieejamiem izmeklējumu datiem.

Ja Lietotājs izmanto DATAMED pakalpojumu, lai pats augšupielādētu savus personas datus Sistēmā, DATAMED apstrādā datus ar mērķi izpildīt Lietotāja pieprasījumu un nodrošinātu Lietotājam iespēju augšupielādēt savu izmeklējumu datus un attālināti piekļūt tiem. Lietotāja kā privātpersonas augšupielādēto datu piekļuve var būt maksas pakalpojums.

Kur DATAMED apstrādā datus

DATAMED apstrādā Lietotāju datus Latvijas Republikas teritorijā un neveic datu nodošanu uz trešajām valstīm.

Kādus datus apstrādā DATAMED

Gadījumā, kad DATAMED darbojas kā datu pārzinis, tas apstrādā šādas Lietotāja datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas kods, augšupielādētie dati.

Lietotāju tiesības

Kad Lietotājs izmanto izmeklēšanas rezultātu augšupielādes pakalpojumu, viņam ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi:

• pieprasīt DATAMED piekļuvi saviem personas datiem;

• Pieprasīt DATAMED nodrošināt piekļuvi saviem datiem citām personām, citiem Sistēmas lietotājiem;

• pieprasīt DATAMED dzēst savus datus, ja Lietotājs ir atsaucis piekrišanu savu datu apstrādei, un DATAMED nepastāv cits tiesiskais pamats viņa datu apstrādei Sistēmā;

• pieprasīt DATAMED labot savus personas datus;

• izmantot tiesības uz datu pārnesamību, t.i., saņemt datus no DATAMED plaši izmantojamā mašīnlasāmā formātā;

• atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei Sistēmā, kad datu apstrāde ir tieši balstīta uz šādu piekrišanu. Lietotājam ir jāņem vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā īpašo kategoriju datu, t.sk., izmeklējumu datu apstrāde turpmāka apstrāde Sistēmā nebūs iespējama.

• Lietotājam ir tiesības pieprasīt ierobežot savu augšupielādēto personas datu apstrādi šādos gadījumos:

- Lietotājs apstrīd savu datu precizitāti;
- Lietotājs uzskata, ka viņa personas datu apstrāde ir nelikumīga;
- Lietotāja dati vairs nav nepieciešami DATAMED, bet tie ir nepieciešami Lietotājam, lai īstenotu savas vai aizstāvētu savas likumīgās prasības;
• Lietotājs var iebilst pret savu augsupielādēto datu apstrādi šādos gadījumos, ja Lietotāja tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par DATAMED leģitīmajām interesēm.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Lietotāja lūguma, DATAMED saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu DATAMED vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus vai novērstu problēmas.

Gadījumos, kad Lietotājs uzskata, ka ir noticis pārkāpums viņa personas datu apstrādē, Lietotājam ir tiesības vērsties uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr. : 67 22 31 31, e-pasts : info@dvi.gov.lv.

Saziņa datu apstrādes jautājumos

Gadījumos, ja Lietotājam rodas jautājumi par šo datu apstrādi, viņš var vērsties pie DATAMED, sazinoties pa https://datamed.lv/lv/kontakti.html norādītajiem saziņas līdzekļiem

Portāla lietošanas noteikumi fiziskajām personām, kas Sistēmā pievieno savus datus

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Termini šajos noteikumos lietoti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ciktāl šajos noteikumos nav sniegts cits terminu skaidrojums;
1.2. Lietošanas noteikumi, Noteikumi jeb Līgums – balstoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu noslēgta vienošanās (distances līgums) starp Klientu un DATAMED par pakalpojuma lietošanu;
1.3. Klients – fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot DATAMED pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar šīs fiziskās personas saimniecisko vai profesionālo darbību;
1.4. Pakalpojuma sniedzējs jeb DATAMED – SIA “DATAMED”, reģistrācijas numurs: 40003863787, juridiskā adrese: Sūnu iela 6, Jūrmala, LV-2008;
1.5. Pakalpojums – Klientam piedāvātās funkcijas DATAMED informācijas sistēmās, kuras pieejamas tīmekļa vietnē datamed.lv;
1.6. Tīmekļa vietne – datamed.lv.

2. Vispārīgie jautājumi

2.1. Noteikumi ir distances līgums, kas nosaka Klienta un Pakalpojuma sniedzēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību Pakalpojuma sniegšanā un saņemšanā.
2.2. Klientam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem pirms Pakalpojuma saņemšanas.

3. Līguma noslēgšana

3.1. Noslēdzot līgumu, kas ir Noteikumu akceptēšana, Klients apliecina, ka ir tiesīgs noslēgt šo līgumu un nepastāv šķēršļi šī līguma noslēgšanai. Klients ir tiesīgs noslēgt šo līgumu un nepastāv šķēršļi šī līguma noslēgšanai, ja nepastāv ārējos normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi, tajā skaitā, bet ne tikai: Klients ir 14 gadu vecumu sasniegusi tiesībspējīga un rīcībspējīga persona; Klients neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē; Klients neslēdz šo līgumu saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.
3.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir akceptējis Noteikumus un pilnībā pabeidzis reģistrāciju Pakalpojumam, autentificējoties Tīmekļa vietnē ar tajā piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem.

4. Pakalpojuma apraksts

4.1. Pakalpojuma mērķis: DATAMED nodrošina Klientam iespēju droši, ātri un ērti ievietot, glabāt, saņemt un citādi apstrādāt ar veselības aprūpi saistītu informāciju par sevi Tīmekļa vietnē izveidotā Klienta kontā.
4.2. Informācija, kuru Klients pats personīgi iesniedz Tīmekļa vietnē, pieder Klientam.
4.3. Informācija, kuru Klients iesniedz Tīmekļa vietnē, paredzēta vienīgi, lai Klientam būtu pieejama informācijas sistēma, kas palīdz viņam pašam apstrādāt ar savu veselības aprūpi saistītu informāciju. Tīmekļa vietnē ievietoto informāciju Klients izmanto tikai informatīviem nolūkiem.

5. Klienta konta izveidošana un lietošana

5.1. Klients apņemas sniegt patiesus un precīzus datus, kas nepieciešami Klienta konta reģistrācijai.
5.2. Klients ir atbildīgs par sava Klienta konta piekļuves datu drošu glabāšanu un ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Klienta kontu.
5.3. Klientam ir tiesības atļaut citām personām piekļūt savā Klienta kontā esošajai informācijai.
5.4. Klienta konts var tikt bloķēts pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem tam piekļūt. Klienta konta atbloķēšana notiek pēc tam, kad Klients sazinās ar DATAMED un tiek noskaidroti apstākļi un iemesli, kuru dēļ piekļūšana bija neveiksmīga.
5.5. Klients apņemas nekavējoties informēt DATAMED par jebkādu neatļautu paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības problēmu.
5.6. DATAMED nav atbildīgs par zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu, kas rodas tādēļ, ka Klients neievēro Noteikumus.

6. Atbildība

6.1. Klients ir atbildīgs par Klienta kontā ievietotās informācijas saturu, tās patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Klients apņemas neizmantot Klienta kontu, lai augšupielādētu, izvietotu, nosūtītu vai jebkādā citā veidā apstrādātu informāciju, kas ir neatļauta, nepieklājīga vai jebkādā veidā neatbilst Pakalpojuma mērķim. Klients apzinās, ka informācija, ko Klients būs ievietojis Klienta kontā, būs pieejama medicīnas speciālistiem, kas, vadoties no šīs informācijas, vērtēs Klienta veselības stāvokli. Klients apņemas segt DATAMED visus un jebkādus zaudējumus, izdevumus un kaitējumu, kas radušies Pakalpojuma mērķim neatbilstošas lietošanas rezultātā.
6.2. DATAMED nekontrolē informācijas saturu, kas tiek ievietots, izmantojot Pakalpojumu un tāpēc šajos aspektos negarantē ne šīs informācijas satura precizitāti, ne integritāti, ne kvalitāti. DATAMED nav atbildīgs ne par informācijas saturu, ne Pakalpojuma izmantošanu, ne izmantošanas rezultātā radītajām sekām ne attiecībā uz Klientu, ne attiecībā uz jebkuru citu personu.
6.3. Klients apzinās un piekrīt, ka DATAMED nav atbildīgs ne par kādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, izdevumiem un kaitējumu: ko:
6.3.1. ko izraisījusi pakalpojuma lietošana vai izmantošana vai nespēja to lietot vai izmantot;
6.3.2. ko izraisījusi informācijas satura (Klienta ievadīto datu) neatbilstība īstenībai vai neprecizitāte;
6.3.3. ko izraisījuši jebkādi citi ar Pakalpojuma lietošanu vai izmantošanu saistīti jautājumi;
6.3.4. ko izraisījuši trešās personas paziņojumi vai darbības Pakalpojumā;
6.3.5. ko izraisījusi trešās personas nesankcionēta Pakalpojuma lietošana vai izmantošana, ja šāda nesakcionēta Pakalpojuma lietošana vai izmantošana nav notikusi DATAMED vainas dēļ.
6.4. Klients un DATAMED tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Noteikumos paredzēto saistību neizpildi, ja šīs saistības Klients vai DATAMED nevar izpildīt nepārvaramas varas rezultātā un nevarēja to paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāmas dabas stihijas, kara stāvoklis, ugunsgrēki, masu nekārtības, dumpji un valsts pārvaldes pieļautās kļūdas. Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ, 5 darba dienu laikā rakstveidā informē otru pusi par minēto apstākļu rašanos.

7. Drošība un konfidencialitāte

7.1. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37.panta pirmā punkta b) un c) apakšpunktu DATAMED ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu un saskaņā ar 37.panta 7.punktu DATAMED to ir paziņojis Datu valsts inspekcijai.
7.2. DATAMED apņemas apstrādāt Klienta personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem attiecināmiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
7.3. DATAMED apņemas aizsargāt Klienta privātumu un īstenot atbilstošus drošības pasākumus.
7.4. Klients piešķir DATAMED tiesības apstrādāt Klienta sniegto informāciju atbilstoši Pakalpojuma mērķim.
7.5. Detalizētāks drošības un konfidencialitātes regulējums noteikts DATAMED privātuma politikā, kas attiecināma uz Pakalpojumu.

8. Satura lietošana un uzglabāšana

8.1. DATAMED var noteikt ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojuma lietošanu saistībā ar saturu, tā apjomu un formu.

9. Pakalpojuma izbeigšana

9.1. Klientam ir tiesības slēgt savu Klienta kontu jebkurā laikā.
9.2. Klienta konta slēgšanas gadījumā, Klients var pārkopēt kontā esošo informāciju.
9.3. DATAMED ir tiesības apturēt Klienta konta darbību, dzēst Klienta iesniegto informāciju un slēgt Klienta kontu, ja DATAMED konstatē, ka Klients ir pārkāpis Noteikumus vai rīkojies neatbilstoši noteikumiem.

10. DATAMED īpašumtiesības

10.1. Pakalpojums un saistībā ar to lietotā informācijas sistēma satur konfidenciālu informāciju, ko aizsargā intelektuālo īpašumu regulējošie normatīvie akti.
10.2. DATAMED piešķir Klientam pagaidu personiskas, nenododamas un neekskluzīvas tiesības Līguma spēkā esamības laikā lietot DATAMED informācijas sistēmu ar nosacīju, ka Klients to nereproducē, nepavairo, nekopē, nepārveido, neveido atvasinātus darbus, neveic apgrieztu pārstrādi, apgrieztu komplektēšanu vai kā citādi nemēģina atklāt jebkādu avota kodu, neizmanto komerciāliem nolūkiem nevienu informācijas sistēmas daļu, Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma lietošanu vai piekļuvi Pakalpojumam, nepārdod vai kā citādi nenodod tiesības uz DATAMED informācijas sistēmu trešajām personām un neļauj to darīt trešajām personām. Klients apņemas segt DATAMED visus un jebkādus zaudējumus, kas radušies DATAMED īpašumtiesību pārkāpuma gadījumā.

11. Garantijas

11.1. Klients uzņemas risku par Pakalpojuma lietošanu un piekrīt, ka Pakalpojums tiek sniegts tādā apmērā un kvalitātē, kādā tas ir šā Līguma noslēgšanas dienā.
11.2. DATAMED negarantē, ka Pakalpojums atbildīs Klienta prasībām, ka Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, bez kļūdām, ka Pakalpojuma lietošanas un izmantošanas rezultāti būs patiesi un uzticami.
11.3. Nekādi ieteikumi vai mutiska vai rakstiska informācija, ko Klients ir saņēmis no DATAMED vai izmantojot Pakalpojumu, nerada nekādas garantijas, kas nav tieši noteiktas Noteikumos.

12. Pakalpojuma lietošanai
nepieciešamās tehniskās prasības un atbalsts

12.1. Lai izmantotu pakalpojumu, Klientam jābūt tiešai piekļuvei tīmeklim un atbilstošai interneta pārlūkprogrammai.
12.2. Klientam ir pieejama palīdzība, nosūtot DATAMED elektronisku pastu. Pēc elektroniskā pasta saņemšanas puses vienojas par atbilstošāko atbalsta sniegšanas formu.

13. Pakalpojuma lietošanas ierobežojumi

Lietojot Pakalpojumu Klientam ir aizliegts:

13.1. lietot Pakalpojumu tādā veidā, ka tas kaitētu DATAMED vai saistītajiem uzņēmumiem, vai kādam DATAMED klientam;
13.2. lietot neatļautu programmatūru vai pakalpojumu, automatizētu procesu vai pakalpojumu (piemēram, zirnekļprogrammu, robotprogrammu (BOT) vai meta meklētājprogrammu), lai piekļūtu Pakalpojumam, lietotu to vai traucētu tā darbību;
13.3. lietot jebkādus līdzekļus, lai modificētu vai pārmaršrutētu (nosūtītu uz nepareizu adresi) Pakalpojumu vai censties to modificēt vai pārmaršrutēt;
13.4. bojāt, atspējot, pārslogot vai vājināt Pakalpojumu vai ar Pakalpojumu savienoto tīklu, vai traucēt citam lietotājam izmantot Pakalpojumu;
13.5. tālākpārdot vai tālākizplatīt Pakalpojumu vai kādu tā daļu.

Klients apņemas segt DATAMED visus un jebkādus zaudējumus (tai skaitā negūto peļņu), izdevumus un kaitējumu, kas radušies Klienta prettiesisku darbību dēļ.

14. Noslēguma jautājumi

14.1. Klientam jāievēro arī papildus noteikumi, kādi var tikt piemēroti laikā, kad Klients izmanto saistītus pakalpojumus vai trešo personu programmatūru.
14.2. Klienta un DATAMED savstarpējās attiecībās ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
14.3. DATAMED un Klients izšķir strīdus savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā.
14.4. Noteikumos ietvertie sadaļu nosaukumi izmantoti tikai ērtības labad, un tiem nav nekādu tiesisku vai līgumisku seku.
14.5. Ja Klients nepiekrīt Noteikumiem, tad tiek lūgts neveikt reģistrāciju.
14.6. Ja Klientam ir kādas neskaidrības attiecībā uz Noteikumiem, tad Klientam tiek nodrošināta iespēja sazinieties ar DATAMED un iegūt visas atbildes pirms reģistrācijas.

Sīkdatņu izmantošana DATAMED portālā

DATAMED portalā lietotaju uzskaitei tiek izmantots Google Analytics, kas izmanto sīkdatnes statistikas datu ievākšanai par mājaslapas apmeklējumu.Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Jūs varat deaktivizēt sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā. 

Noklikšķinot uz kādu no saitēm, Jūs varat iepazīties ar katras pārlūkprogrammas sīkdatņu politiku un to deaktivizāciju:

Lai atspējotu Google Analytics, aktivizējiet Google Analytics opciju opt-out.

Sīkāk par Google analytics sīkdatnēm: https://policies.google.com/technologies/cookies