DATAMED Informācijas sistēmas un Portāla lietošanas noteikumi

DATAMED Informācijas sistēmas un Portāla lietošanas noteikumi

1. Termini
1.1. Noteikumi - DATAMED Informācijas sistēmas DMIS lietošanas noteikumi.
1.2. DATAMED – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED, juridiskā adrese - Sūnu iela 6, Jūrmala, LV-2008, reģistrācijas nr. LV 40003863787, Tālrunis 2022 8868, e-pasts: info@datamed.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED Diagnostika”, juridiskā adrese - Katrīnas dambis 24A-15, Rīga, LV1045, reģistrācijas nr. 40103551156, kas nodrošina Sistēmu medicīnas iestādēm, personām un pacientiem.
1.3. Sistēma - Medicīniskās diagnostikas Informācijas sistēma DMIS un Portāls.
1.4. DMIS – Informācijas sistēma, kurā medicīnas iestādes saglabā vai iesūta medicīniskās diagnostikas izmeklējumu rezultātus, to skaitā, attēlus, dokumentus, un citu informāciju. Sistēma pieejama Interneta tīklā tajā reģistrētiem lietotājiem vai lietotājiem, kas tajā tiek reģistrēti, pamatojoties uz LR atzītu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju.
1.5. Portāls – Sistēmas saskarne Pacientiem, kas nodrošina Pacientu piekļuvi un darbības ar to personīgo izmeklējumu rezultātiem, balstoties uz Lietotāja institūciju Sistēmas lietotāju izsniegtiem Pacienta rekvizītiem, LR atzītu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju (tai skaitā, komercbanku) izsniegtiem Pacienta rekvizītiem, kā arī Pacienta patstāvīgi augšupielādētiem izmeklējumu rezultātiem.
1.6. Portāla operators - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DATAMED Diagnostika”, kas izstrādājusi un uztur Portāla lietotāju tiesību un autentifikācijas pārvaldes un norēķinu mehānismus. Adrese - Katrīnas dambis 24A-15, Rīga, LV1045, reģistrācijas nr. 40103551156, e-pasts: dmd@datamed.lv.
1.7. Lietotājs – Sistēmas lietotājs - persona, kura, balstoties uz DATAMED vienošanos ar Lietotāja institūciju par Sistēmas izmantošanu, izmantojot noteiktā kārtībā no Lietotāja institūcijas saņemto lietotāja vārdu un paroli, vai arī, izmantojot Sistēmas vai Lietotāja institūcijas piešķirtās vai publiskās pieejas iespējas, piekļūst Sistēmas funkcijām un datiem, vai Pacients.
1.8. Lietotāja institūcija - medicīnas iestāde vai cita organizācija, kas veic vai saņem medicīniskos izmeklējumus, un ar ko DATAMED ir noslēgusi līgumu par sadarbību un medicīnisko izmeklējumu saglabāšanas, arhīva un Sistēmas nodrošināšanu.
1.9. Pacients – fiziska persona, kas ir veikusi medicīnisku izmeklējumu medicīnas iestādē un par kuru šis izmeklējums un cita ar to saistītā medicīniskā informācija ir saglabāta Sistēmā.
1.10. Rekvizīti – Lietotāja vārds, parole un dažos gadījumos – arī izmeklējuma piekļuves Interneta adrese, URL.
1.11. Izmeklējums – Medicīniska izmeklējuma rezultātā iegūta informācija digitālā formā, kas iegūta, izmantojot medicīnas aparatūru vai medicīnas tehnoloģijas medicīniskas manipulācijas rezultātā, kā arī tam pievienotā informācija, piemēram, apraksts.
1.12. Pakalpojums – Pacientam pieejamās Sistēmas vai Portāla funkcijas, piemēram, Izmeklējuma piekļuves tiesību vai augšupielādes tiesību saņemšana un izmantošana.

2. Vispārējie noteikumi
2.1. Sistēma nav klasificējama kā medicīniskās diagnostikas kvalitātes informācijas sistēma. Līdz ar to informācija, kas atspoguļota Sistēmā, var tikt uztverta tikai kā informatīva rakstura un par tās izmantošanu ir atbildīgs Lietotājs vai Pacients. Tomēr sistēma satur diagnostiskas kvalitātes izmeklējumus, kas var tikt lejupielādēti vai pārsūtīti diagnostiskā kvalitātē, piemēram, profesionālās radiologu darba stacijās.
2.2. Sistēmā ir pieejami tikai tie Izmeklējumi, ko Lietotāja Institūcijas tajā ir iesūtījušas un saglabājušas, ievērojot specifiskus izmeklējumu apstrādes standartus, piemēram, vizuālajā diagnostikā – DICOM standartu. Papildus tam Lietotājs par papildu samaksu var izmantot Sistēmas pakalpojumus, lai augšupielādētu Sistēmā sevis izvēlētus Izmeklējumus.
2.3. Jebkuras darbības ar Sistēmu Lietotājiem jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai – ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Pacientu tiesību likumu, ar Noteikumiem un Lietošanas pamācību.
2.4. Ja Lietotājs, izmantojot pareizu Lietotāja vārdu, Paroli vai citus autentifikācijas rekvizītus, Sistēmā veic Pakalpojumu funkciju izpildes rīkojumus DATAMED vai Portāla operatoram, tad šie rīkojumi uzskatāmi par spēkā esošiem, Lietotājam juridiski saistošiem un līdzvērtīgiem Lietotāja fiziski parakstītiem dokumentiem, un kalpo par pamatojumu atbilstošu Sistēmas funkciju izpildīšanai.
2.5. Par personas datiem, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu,, tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
2.6. Sistēmā nav iespējams pierakstīties, kamēr Lietotājs elektroniski nav akceptējis Noteikumus. Līdz ar to, ja Lietotājs ir apstiprinājis Noteikumus, uzklikšķinot attiecīgo pogu Sistēmā, un ir sācis veikt darbības Sistēmā, tiek uzskatīts, ka Lietotājs piekrīt Noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.
2.7. Sistēmā tiek reģistrētas visas darbības, ko tajā veic Lietotāji.
2.8. Šo Noteikumu neievērošana, un/vai Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiks uzskatīta par Sistēmas apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir pretrunā ar Fizisko personas datu apstrādes likumu un var tikt uzskatīta par kriminālpārkāpumu.
2.9. DATAMED neatbild par Lietotājam vai Lietotāja institūcijai radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā veiktām darbībām Sistēmā. Šādā gadījumā DATAMED pienākums ir griezties tiesību aizsardzības institūcijās un kopīgi ar Lietotāju sekmēt prettiesiskās rīcības rezultātā radīto seku un zaudējumu novēršanu, iesniedzot atbilstošas prasības pret attiecīgajām trešajām personām.
2.10. Piekrītot Noteikumiem, Sistēmas lietotājs piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei, lai tos varētu izmantot Sistēmas funkciju nodrošināšanai.
2.11. DATAMED ir tiesības mainīt vai papildināt Noteikumus, tos ievietojot Sistēmas saskarnēs un par to brīdinot Lietotāju, kad tas autorizējas Sistēmā.

3. Lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība
3.1. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā DATAMED patur tiesības nekavējoties ierobežot Lietotāja tiesības Sistēmā vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Lietotāja institūcijai.
3.2. Lietotājs apzinās, ka visām tā veicamajām darbībām Sistēmā ir jābūt likumiskam pamatojumam un Lietotājam var tikt pieprasīts norādīt pamatojumu atsevišķu tā darbību Sistēmā veikšanai vai par agrāk veiktajām darbībām Sistēmā.
3.3. Lietotājam jāziņo Lietotāja institūcijai, DATAMED ,vai Portāla operatoram par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi Sistēmai vai tās datiem, par kļūdaini saņemtiem datiem vai piekļuves tiesībām, par neprecīziem Izmeklējumu datiem.
3.4. Lietotājs drīkst izmantot tikai tam piešķirtos Lietotāja rekvizītus piekļuvei Sistēmai, bet to pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā par to nekavējoties informē administratoru, kā arī Lietotājs nedrīkst nodot savus rekvizītus citām personām.
3.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu Sistēmas piekļuves rekvizītu drošu uzglabāšanu.
3.6. Lietotājs nedrīkst atstāt bez uzraudzības savu datoru vai darba staciju ar atļautu (aktivizētu) pieeju Sistēmai. Beidzot darbu, Lietotāja pienākums ir izrakstīties (log out) no Sistēmas, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Sistēmai, izmantojot Lietotāja aktīvo sesiju.
3.7. Ja rodas problēmas pieslēgties Sistēmai, Lietotājam tas nekavējoties jāziņo Lietotāja institūcijas IT administratoram vai DATAMED administratoram (service@datamed.lv).
3.8. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas bojāšanu, vai tās drošības sistēmu apiešanu, vai nelegālu Sistēmas vai tās datu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar Sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, “robotus”), neatkarīgi no šo darbību mērķa.
3.9. Lietotājs nedrīkst Sistēmā pieejamo informāciju pārveidot, publicēt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā, reproducējot kopumā vai pa daļām. Jebkuras ar datiem veiktas apstrādes darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu drīkst veikt tikai noteiktajā kārtībā.

4. Lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldība
4.1. Par Sistēmas lietotāju var kļūt:
• Institūciju, kas ar DATAMED ir noslēgušas sadarbības līgumus (Lietotāja institūcija), darbinieki vai pilnvarotas personas, kas institūcijas vārdā ir tiesīgas piekļūt Sistēmai un izmantot tajā esošus datus;
• Citas personas, kam Lietotāji, DATAMED vai Portāla operators ir piešķīruši Lietotāja tiesības Pacienta datu aplūkošanai, piemēram, Pacienti, to ģimenes ārsti, Lietotāju institūciju sadarbības institūcijas.
4.2. DATAMED, balstoties uz vienošanos ar Lietotāja institūciju, izveido un piešķir Lietotāja rekvizītus institūcijas norādītiem Lietotājiem.
4.3. Lai iegūtu Lietotāja tiesības:
• Lietotāja institūcijas darbiniekam vai saistītai personai ir jāvēršas ar attiecīgu un pamatotu lūgumu pie Institūcijas vadītāja;
• Pacientam, lai izmantotu Pakalpojumus, ir jāvēršas pie medicīnas institūcijas, kurā izmeklējums ir veikts, speciālista, ar lūgumu piešķirt Lietotāja rekvizītus piekļuvei Izmeklējumiem Portālā vai pie Portāla operatora, vai arī jāautentificējas Sistēmā, izmantojot Sistēmā pieejamos autentifikācijas servisus.
4.4. Lietotājam, kas ir Pacients, Sistēmā ir iespēja piekļūt savu aizbildnībā esošo personu izmeklējumu datiem. DATAMED ir noslēgusi līgumu ar Valsts e-Veselības sistēmas uzturētāju Nacionālo veselības dienestu, tādējādi Sistēmas mijiedarbība ar Valsts e-Veselības sistēmu nodrošina Lietotājiem piekļuvi to personu datiem, kuras valsts informāciju sistēmās ir reģistrētas kā Lietotāja aizbildnībā esošās personas (piem., Valsts e-Veselības sistēmā un PMLP Iedzīvotāju reģistrā).
4.5. Lietotājs, kas ir Lietotāja institūcijas darbinieks vai pilnvarotā persona, ārstnieciskiem mērķiem un tikai saskaņā ar LR normatīviem ir tiesīgs Sistēmā ģenerēt un piešķirt Pacienta medicīnisko izmeklējumu datu piekļuves tiesības un/vai rekvizītus Sistēmā savas institūcijas sadarbības institūcijai un/vai tās pilnvarotam pārstāvim vai Pacientam piekļuvei Portālā.
4.6. Pacientu piekļuvei personīgajiem Izmeklējumiem tiek izdalītas sekojošas iespējas jeb piekļuves tiesību Portālā kategorijas:
• Izmeklējums – Piekļuve vienam konkrētam Izmeklējumam, pastāvīga, bez beigu termiņa. Pacientam to piešķir Lietotāja institūcija, vai Pacients arī pats var to uzģenerēt Portālā, un izsniegt savām uzticības personām;
• Vizīte – piekļuve attiecīgajā dienā, kad pacients ir saņēmis piekļuvi, veiktiem un Sistēmā pieejamiem Izmeklējumiem; pastāvīga, bez beigu termiņa. Piešķir Lietotāja institūcija;
• Pēdējais mēnesis - piekļuve pēdējo 30 dienu laikā veiktiem un Sistēmā pieejamiem medicīniskajiem izmeklējumiem. Piešķir Lietotāja institūcija vai pieejams ar autentifikāciju pakalpojumu rekvizītiem (piemēram, internetbanku, e-ID);
• Arhīvs – Piekļuve visam Pacienta izmeklējumu arhīvam, visiem datiem, kas atrodas Sistēmā, un kas satur Pacienta personas kodu. Termiņa ierobežojumi. Maksas pakalpojums. Pacientam to piešķir Portāla operators, balstoties uz autentifikāciju pakalpojumu (piemēram, internetbanku) izsniegtiem rekvizītiem vai Lietotāja institūcija Portāla operatora vārdā.
4.7. Lietotāja institūcija veic Pacienta identifikāciju un tā personas datu pārbaudi, piešķirot piekļuves tiesības un ir atbildīga par kļūdainu personas datu fiksēšanu vai pārbaudi.
4.8. Lietotāja pienākums ir nomainīt sākotnējās paroles pret drošām, sev vien zināmām parolēm, un vismaz reizi gadā tās nomainīt.
5. Pakalpojuma saņemšanas, samaksas un atteikšanās noteikumi
5.1. Par Sistēmas izmantošanu ar Lietotāja institūcijām DATAMED slēdz atsevišķas vienošanās, un tajā nosaka gan izmantošanas, gan samaksas noteikumus.
5.2. Lietotāja institūcija vai DATAMED Pacientam var piemērot samaksu par Portāla izmantošanu Lietotāja institūciju vārdā, ja DATAMED nodrošina Lietotāja piekļuvi Sistēmā esošajiem datiem, vai arī savā vārdā - ja DATAMED sniedz Lietotājam datu augšupielādes pakalpojumu. Precīza informācija par izmaksām pieejama www.datamed.lv Portālā.
5.3. Pacients, elektroniski apstiprinot šos noteikumus, tiem piekrīt un apņemas to ievērot.
5.4. Ar informāciju par savu personas datu apstrādi Pacients var iepazīties Privātuma politikā www.datamed.lv Portālā.
5.5. Pirms samaksas par maksas Pakalpojumu izmantošanu veikšanas, Pacients Lietotāja institūcijā vai Portālā iepazīstas ar Pakalpojumu iespējām, un, veicot tā apmaksu, ir piekritis Noteikumiem un Pakalpojuma kvalitātei.
5.6. Pacients ir tiesīgs nekvalitatīvi sniegta Pakalpojuma gadījumā pieprasīt atmaksāt veikto samaksu, iesniedzot rakstisku pretenziju Portāla operatoram. Portāla operators to izskata un pamatotas pretenzijas gadījumā atmaksā Pacientam veikto samaksu viena mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža.
6. Sistēmas izmantošanas tehnoloģiskie noteikumi
6.1. Sistēma darbojas datorā ar Interneta pārlūku un Interneta pieslēgumu.
6.2. Sistēma ir pieejama Interneta tīklā, izmantojot standarta pārlūkprogrammas. Vēlams izmantot pēdējo 5 gadu laikā izlaistas pārlūkprogrammu versijas.
6.3. Sistēmas komponenšu darbībai var būt nepieciešama jaunākā bezmaksas Adobe Flashplayer programmatūra, kas lejupielādējama Internet adresē http://www.adobe.com/products/flashplayer/
6.4. Izmeklējumu datu un attēlu lejupielādes ātrums ir atkarīgs no Lietotāja izmantotā Interneta pieslēguma ātruma. Ja Izmeklējumi Pārlūkā (izņemot vizuālās diagnostikas izmeklējumu oriģināldatu lejupielādi, kas var būt būtiski ilgāka) neatveras dažu sekunžu laikā, jāuzgaida līdz 1 minūtei. Ja attēli joprojām nav atvērušies, jāsazinās ar Lietotāja institūcijas IT administratoru vai DATAMED administratoru.